Through the past years I have been observing different leaders. Some of them are those who make you stronger and you will follow them no matter what. But some unfortunately … should rather not be called that name. The name “leader” is posh and is overused too. We think we all deserve the title, when the have “the position’……

Building authority

I knew once the owner of a company, who did not respect people at all. Was considered that having money is enough to be treated as god. But giving nothing in return, he has forgotten that giving or taking back money will not ensure people will follow him. It just creates the situation when your employees are working with you just because they are dependent on the money you pay them. They might be also stressed and afraid of you. Do you think they are productive in such a situation? Are you sure this will lead you to better productivity or goals achievement? I can assure you now – This will never give a good result….

To have or to be

And some leaders do think that if they will use the power against you, you will respect them and you will be a “better worker”. In one of my favorite books “To have or to be” Erich Fromm writes that you can be or you can have authority. And this is the essence of that all. When you HAVE authority literally you have it just because you push people to think and treat you as authority. So you “buy” it or you “demand it”. In turn you can be this weak type of authority, people may think you are. But they do it not because they thinks so, but because you made them think like that. Nothing comes here from intrinsic motivation. So for example you can buy the authority, by giving or rejecting their bonuses. Or you can use the power, threaten them and making their life a nightmare. I can assure you, they just think how to escape from you or what to do to defend themselves from you.

Being a leader

Looking at the opposite you can BE a leader. The former option is the easy one. Pushing, paying money is a shortcut which will never be fruitful. Being a Leader is more advanced, it demands from you a lot. You make people work but not because the money nor using your power. You lead them and guide them and they internally know they want to work with you. You are able to create intrinsic motivation by listening to the people and showing them direction. In such a circumstances they are at the top of their performance. This is very important to not forget about that.

At the end – I know many leaders, who ARE the leaders. This is the most optimistic of that all. Some of them have not yet discovered that, some of them does not know yet that people follow them just because the way they are treating them. I hope one day they will realize the positive way they are influencing and empowering the world!

********************************************************************

BYĆ Autorytetem czy MIEĆ Autorytet

Przez wiele lat obserwowałem różnych przywódców. Niektórzy z nich to ci, którzy sprawiają, że jesteś silniejszy, i pójdziesz za nimi bez względu na wszystko. Ale niektórych niestety … nie należy określać tym terminem. Nazwa “lider” jest elegancka, efektowna, ale jest też niestety nadużywana. Wydaje nam się, że wszyscy zasługujemy na tytuł, kiedy tylko ‘dostaniemy’ “pozycję” ……

Budowanie autorytetu

Kiedyś znałem firmę, której właściciel niestety nie szanowała ludzi. Uważał, że posiadanie pieniędzy wystarczy, aby ludzie traktowali go jak boga. Ale nie dając nic w zamian, zapomniał, że dawanie lub przyjmowanie pieniędzy nie zapewni, że ludzie pójdą za nim. Pieniądze po prostu stwarzają sytuację, gdy Twoi pracownicy pracują z tobą tylko dlatego, że są opłacani. W głębi duszy mogą być tak naprawdę zestresowani i obawiać się ciebie. Czy uważasz, że będą oni produktywni w takiej sytuacji? Jesteś pewien/a, że to doprowadzi cię do lepszej efektywności lub osiągnięcia celów? Mogę cię już teraz uprzedzić – to nigdy nie da dobrego wyniku ….

Mieć czy być

Niektórzy liderzy myślą, że jeśli użyją siły przeciwko tobie, uszanujesz ich i będziesz “lepszym robotnikiem” (przyp. Tak, nawet nie pracownikiem, . W jednej z moich ulubionych książek “Mieć czy być” Erich Fromm pisze, że możesz być lub możesz mieć autorytet. I to jest esencja tego wszystkiego. Kiedy posiadasz autorytet dosłownie, masz go tylko dlatego, że zmuszasz ludzi do myślenia i traktowania cię jakbyś był autorytetem. Więc “kupujesz” go lub “wymuszasz”. W konsekwencji stajesz się tym słabym rodzajem AUTORETU, który NIE BĘDZIESZ, ale który będziesz tylko MIAŁ/A. Pracownicy będą robić coś dla Ciebie nie dlatego, że będą chcieć, ale dlatego, że zmusiłaś/łeś ich do myślenia w taki sposób. Nic nie przyjdzie z ich wewnętrznej motywacji. Przykładowo możesz więc kupić władzę, dając lub zabierając im premie. Możesz też użyć prze-mocy, zagrozić im i uczynić ich życie koszmarem. Wtedy możesz być już całkiem pewna/wny, że po tym wszystkim będą tylko obmyślać, jak uciec przed tobą lub co zrobić, aby się przed tobą bronić. Być liderem Z drugiej strony MOŻESZ po prostu BYĆ liderem. Ta pierwsza, opisana wcześniej opcja jest łatwa. Zmuszanie do robienia czegoś, płacenie za posłuszeństwo, żonglowanie karą-nagrodą to skrót, który nigdy nie będzie owocny. Bycie liderem jest czymś więcej i wymaga więcej. Sprawiasz, że ludzie pracują, ale bynajmniej nie dlatego, że im płacisz. Prowadzisz ich i wskazujesz drogę, a oni po prostu wiedzą, że chcą z tobą pracować. Jesteś w stanie stworzyć wewnętrzną motywację, słuchając ludzi i pokazując im kierunek. W takich okolicznościach są na szczycie swoich możliwości. I jest niesamowicie ważnym, aby o tym nie zapomnieć. Znam wielu liderów, którzy SĄ liderami. To najbardziej optymistyczne. Niektóre z nich jeszcze nie odkryli tego, niektórzy z nich nie wiedzą jeszcze, że ludzie podążają za nimi tylko dlatego, że tak wspaniale ich traktują. Po cichu liczę, że pewnego dnia uświadomią sobie pozytywny sposób, w jaki wpływają i wzmacniają świat!