How to motivate yourself through reading and listening

About four years ago I discovered that when I feel demotivated and I start getting kind of ‘depression’ associated with doing nothing, there is one simple way that can put me back on my feet. For the first time I experienced this feeling when I started looking for texts about improving personal efficiency.

I noticed that reading one article improves my mood and raises motivation. The more I read, the more I want to do. Then I feel super charged with positive energy and start working. The enthusiasm, unfortunately, passes when I stop to read books on time management, motivation and efficiency improvement.

Motivating by reading

Marcin Sobociński wrote about the same thing on his blog and entitled it “Motivating by reading“. This is the right description of this “phenomenon” which I like a lot since that time. And in moments when I lack energy, I reach out for reading – I read business psychology, stories of successful people, I am looking for new methods for time management, and after a short while I become on my feet again and I get back to work. Our mind needs to be nourished, loaded with new knowledge, we need to wake up the imagination. But all this does not come from nowhere. Neither watching TV or pointless browsing of colorful magazines will not bring this to us. You have to read and search. Already 15 minutes a day will charge you with the energy you have always dreamed of, and with the time being will open the window to new opportunities, because your mind will be intensively analyzing the newly learnt knowledge. Steve Pavlin also writes about this phenomenon on his site. His story is amazing. It starts with how he found himself at the very bottom of demotivation. It was then when intensive reading and listening to various psychological texts encouraged him to act. He also writes about the fact that you still have to read and that he cannot stop it, because then his motivation decreases.

What reading can give to you

It is very easy. I like to read a few pages in the morning and I guarantee that each of you is able to spend 15 minutes a day reading or listening to an audiobook (maybe on the way to work, maybe during exercise or when you have a little time for yourself). It’s free, but the effects can be amazing. If you recharge positively in the morning, you will absorb this positive energy for entire day. If you read about time management, you will plan the day better and do more. If you read about goals, then who knows – maybe you finally decide what you would like to do in life and then you will immediately take an action :-)? If you read about habits, maybe you will work on them and improve your entire life? Readings apart from motivation gives you much more – this is the mine with the solutions.

I really recommend this. Simple, easy, doable. The idea does not cost a penny, but it is worth millions !!!

 

Motywowanie przez czytanie i słuchanie

Jakieś dwa lata temu odkryłam, że kiedy brakuje mi motywacji i zaczyna mnie dopadać swoistego rodzaju ‘depresja’ związana z nic-nie-robieniem, jest jeden prosty sposób, który potrafi postawić mnie z powrotem na nogi. Pierwszy raz doświadczyłam tego uczucia wtedy, kiedy zaczęłam szukać tekstów o podnoszeniu osobistej efektywności.

Zauważyłam, że przeczytanie już jednego artykułu poprawia mój nastrój i podnosi motywację. Im więcej czytam, tym więcej chcę zrobić. Potem czuję się super naładowana pozytywną energią i zaczynam działać. Zapał niestety mija, kiedy przestaję wracać do lektur o zarządzaniu czasem, motywacji i podnoszeniu efektywności.

Motywowanie przez czytanie

Marcin Sobociński pisał dokładnie o tym samym na swoim blogu i zatytułował to „Motywowanie przez czytanie”. To jakże trafne określenie tego „zjawiska” przypadło mi niesamowicie do gustu i od tamtej pory, w chwilach, kiedy brakuje mi energii sięgam po lekturę – czytam psychologię biznesu, historie ludzi odnoszących sukces, poszukuję nowych metod na zarządzanie czasem, i już po krótkiej chwili staję na nogi i biorę się do pracy. Nasz umysł trzeba karmić, ładować nową wiedzą, wzbudzać wyobraźnię. Ale to wszystko nie bierze się znikąd, tego nie daje nam oglądanie telewizji czy bezsensowne wertowanie kolorowych magazynów. Trzeba czytać i szukać. Już 15 minut dziennie naładuje Was taką energią, o jakiej zawsze marzyłyście/marzyliście, a z czasem otworzy Wam okno na nowe możliwości, bo wasz umysł będzie intensywnie analizował nowo przyswojoną wiedzę. O takim zjawisku pisze też na swojej stronie Steve Pavlina. Jego historia jest niesamowita. Zaczyna się od tego, jak znalazł się na samym dnie demotywacji. Wtedy właśnie intensywne czytanie i słuchanie różnych psychologicznych tekstów wznieciło w nim motywację do działania. On również pisze o tym, że ciągle trzeba czytać i że nie może tego zaprzestać, bo wtedy spada jego motywacja.

Co ci może dać czytanie

To jest bardzo proste. Ja lubię przeczytać kilka stron rano i gwarantuję, że każda z Was/ każdy z Was jest w stanie poświęcić 15 minut dziennie na lekturę lub słuchanie audiobooka (może w drodze do pracy, może w trakcie ćwiczeń, albo gdy macie małą chwilkę dla siebie). To nic nie kosztuje, ale efekty mogą być niesamowite. Jeśli naładujesz się pozytywnie z samego rana, to w ciągu dnia zaczniesz tą pozytywną energię wcielać w życie. Jeśli poczytasz o zarządzaniu czasem to lepiej rozplanujesz dzień i zrobisz więcej. Jeśli o celach, to kto wie – może wreszcie zdecydujesz co chciałabyś/ chciałbyś robić w życiu i od razu zabierzesz się do działania :-)? Jeśli o nawykach, może będziesz od teraz nad nimi pracować i poprawisz całe swoje życie? Czytanie poza motywacją daje znacznie więcej – to jest po prostu kopalnia z rozwiązaniami.

Naprawdę polecam. Pomysł nie kosztuje nic, ale wart jest miliony!!!