Chcesz być szczęśliwa? Poznaj 15 metod

Wielu ciągle upiera się przy teorii, że mamy stałe poczucie szczęścia i niestety niektórzy z nas, choćby nie wiadomo ile mieli i co osiągnęli, to i tak nigdy nie będą szczęśliwi… Ja ciągle sprzeczam się z tym poglądem, bo nie może być tak, że nic od nas nie zależy. Jestem zwolenniczką brania spraw we własne ręce i niepoddawania się bynajmniej dlatego, że teoria tak mówi. Dzisiaj chciałabym napisać o szukaniu szczęścia. To może brzmi banalnie, ale tak wiele od tego uczucia zależy. I jak trudno je czasem znaleźć. Czasem szukamy tego całe życie a mimo to nie potrafimy tego znaleźć….

A więc do dzieła!

Jak odnaleźć szczęście?

(1) Moja pierwsza zasada. Jeśli będziesz sobie wmawiać, że jesteś nieszczęśliwa, a do tego nic ci nie wychodzi, to mogę z całą pewnością potwierdzić, że tak będzie. Nasz umysł dostaje obraz, jaki same wytwarzamy, a wtedy najlepiej nie róbmy już nic i płaczmy nad naszym losem

(2) Zacznij cieszyć się tym, co masz tu i teraz, w danej chwili. Tego najczęściej nie potrafimy docenić, ale docenienie, tego co mamy jest pierwszym krokiem, do poczucia, że nasze życie jest wspaniałe.

Warto wstać rano i pomyśleć sobie, że właśnie zaczyna się nowy dzień, z entuzjazmem pomyśleć o tym, co nas czeka, uśmiechnąć się do siebie.

Warto położyć się wieczorem do łóżka i zadać sobie pytania:

Co takiego wspaniałego mnie dzisiaj spotkało?

Z czego jestem dumna?

Co ciekawego mnie czeka jutro?

(3) Znajdź 5 rzeczy, które cię cieszą. Dawno temu czytałam o tym, że trzeba ćwiczyć nasz mózg, również po to, aby cieszyć się życiem. Jedna z prostych metod to pewne ćwiczenie, które polega na tym, że codziennie dajemy sobie zadanie – zauważyć przynajmniej 5 rzeczy, które sprawiają nam radość. Kiedyś zaczęłam to robić i z czasem weszło mi to w krew. Jest wiele takich rzeczy. Powrót do domu ukochanej osobny, dzieci śmiejące się w ogródku, trzepot liści na wietrze, mały sukces w pracy. To nie musi być nic wzniosłego ani wielkiego. Po prostu staraj się zauważyć każdą małą rzecz, która jest piękna, wywołuje uśmiech na twojej twarzy, czy sprawia ci przyjemność. I nie może być to mniej niż 5 dziennie!

(4) Weź sprawy we własne ręce! To kolejna, bardzo istotna przyczyna naszego szczęścia. To od nas wszystko zależy i ta kontrola nad tym co robimy, jak kierujemy naszym życiem, jakie decyzje podejmujemy, powinna sprawiać nam radość. Bo to jest skarb, dzięki któremu możemy osiągnąć wszystko, limitem jest nasz umysł. To takie proste i oczywiste, prawda? Ale branie sprawy we własne ręce to oprócz samej kontroli także i działanie.

(5) Między bodźcem a reakcją istnieje Wolna Wola (Viktor E. Frankl. Pomiędzy bodźcem i reakcją jest przestrzeń: w tej przestrzeni leży wolność i moc wyboru naszej odpowiedzi.). To od ciebie zależy jak będziesz reagować na wszystko, co się Tobie przydarzy. To od ciebie zależy, czy się ucieszysz, czy też czymś się zmartwisz. Trudne, ale jakby na to nie patrzeć – wszystko zależy od Ciebie.

(6) Uśmiechnij się, nawet jeśli nie jest ci do śmiechu. Już samo uśmiech wpływa zwrotnie na Twoje samopoczucie, na ludzi, którzy Cię spotykają. Uśmiech to recepta prawie na wszystko!

(7) Jeśli nie będziemy robić nic, a do tego stwierdzimy, że się nudzimy, to będziemy nieszczęśliwe. Dla mnie każda forma aktywności, czy to ćwiczenia fizyczne, czy praca zawodowa, czy też działania związane z naszymi zainteresowaniami, planami, to droga do szczęścia. Nie bądźmy bierne. Bierność oznacza, że się poddajemy. Branie spraw we własne ręce i działanie sprawiają, że jesteśmy aktorami, a nie przedmiotami akcji. Dlatego nie czekajcie. Już dziś zabierzcie się do roboty!

(8) Miej plan na siebie. Wiesz, co chcesz robić za miesiąc, rok, za pięć lat i za kolejnych 20? Wiesz już, gdzie chcesz wtedy być, co chcesz osiągnąć? Może chcesz być piękną kobietą? Może chcesz być bogata? A może widzisz siebie w roli dyrektorki lub pani prezes dobrze prosperującej firmy? Nikt w tych planach i marzeniach, nie może Ciebie ograniczać. Plan na siebie, połączony z jego realizacją, zagwarantuje Tobie poczucie szczęścia, będziesz zadowoloną i spełnioną kobietą. I o to w tym wszystkich chodzi. Pamiętaj, już pierwszy krok przybliża Cię do osiągnięcia celu. I warto zacząć, nawet od najmniejszej rzeczy, bo ona pozwoli Ci pójść dalej!

Ale to nie wszystko, do pełni szczęścia potrzebujesz jeszcze:

(9) Dobrych relacji z ludźmi, dlatego buduj i inwestuj w związki, dbaj o przyjaciół, otaczaj się ludźmi, z którymi będzie Ci dobrze i od których w trudnych chwilach zawsze dostaniesz wsparcie.

(10) Pomagaj. To jedna z wspanialszych rzeczy, jakie możesz zrobić nie tylko dla innych, ale również i dla siebie samej (samego). Pomoc innym uskrzydla, poprawia nastrój, na koniec to pomaganie zawsze kiedyś wraca.

(11) Koncentruj się na dobrych chwilach i rzeczach, a te złe puszczaj w niepamięć.

(12) Dbaj o siebie i swoje zdrowie. Twoje samopoczucie wpływa przecież na Twój nastrój.

(13) Nie narzekaj. Daj sobie spokój z narzekaniem na świat i na to, jakie wszystko jest złe. Narzekanie pogarsza nasz nastrój, sprawia, że widzimy wszystko w czarnych barwach.

(14) Nie porównuj się z innymi. Daj sobie spokój, w końcu każdy z nas jest inny. Nie myśl, że innym jest łatwiej, lepiej, etc. Od Ciebie zależy na prawdę wiele. Dlatego nie marnuj swojego czasu na niepotrzebne zamartwianie się, porównywanie, przejmowanie innymi…

(15) Stań się najważniejszą osobą w Twoim życiu :-)!

I to jest moja recepta na szczęście, ale jeśli masz swoje inne sposoby to podziel się proszę z nami! Czekam na Twoje komentarze!

 

Do you want to be happy? Learn these 15 methods

Many people still insist on the theory that we have a constant sense of happiness and unfortunately some of us, despite what they have and what they have achieved so far will never be happy … I still argue with this view, because it cannot be that nothing depends on us. I am an advocate of taking matters into my own hands and not giving up just because the theory says so. Today I would like to write about finding happiness. It may sound cliché, but so much depends on that feeling. And it is really sometimes very hard to find it. Sometimes we look for it all our lives and yet we cannot find it ….
So let’s do it!

How to find happiness?

(1) My first rule. If you convince yourself that you are unhappy and on top of that you are not successful in anything than I can definitely say that it will be so. Our mind gets the picture we make ourselves, and then let’s just do nothing, sit and cry over our fate.

(2) Begin to enjoy what you have here and now, in this moment. Most often, we cannot appreciate this. But appreciating what we have is the first step to feeling that our life is great.
It is worth to get up in the morning, think that a new day is just starting, with enthusiasm about what awaits you, smiling to yourself.
It is worth to go to bed in the evening and ask yourself:

What a great thing happened to me today?

What am I proud of?

What interesting is coming for me tomorrow?

(3) Find 5 things that make you happy. Long ago I read about the fact that is needed to practice our brain, also to enjoy life. One of the simple methods is a certain exercise, which is based on the fact that we give ourselves a daily task – to note at least 5 things that make us happy. I used to do it once and eventually it got into my blood. There are many things like that. Return to the home of a loved one, children laughing in the garden, flutter of leaves in the wind, little success at work. It does not have to be anything sublime or great. Just try to notice every little thing that is beautiful, makes smile on your face, gives you pleasure.

And it cannot be less than 5 a day!

(4) Take matters into your own hands! This is another, very important reason for our happiness. It all depends on us and this control over what we do, how we manage our lives, what decisions we make, should give us joy. Because it is a treasure thanks to which we can achieve anything, the limit is our mind. It’s so simple and obvious, right? But taking the matter into your own hands is also the action and the control itself.

(5) Between the stimulus and the reaction there is always Free Will (Viktor E. Frankl. Between stimulus and response there is a space. In that space is our power to choose our response. In our response lies our growth and our freedom). It’s up to you how you react to everything that happens to you. It’s up to you whether you’re happy or something you’re worried about. Difficult, but still it all depends on you.

(6) Smile, even if you are not feeling like you want to laugh. Smile is enough to influence the way you feel, it also has an impact on the people surrounding you. Smile is a recipe for almost everything! There is an exercise to do the smile expression (face expression) with the use of your face muscles. It has been proved that just this one thing is able to reverse our mood.

(7) If we do nothing and on top of that we will think we are bored, we have simple solution to be unhappy. For me, any form of activity, physical exercise or professional work, or activities related to our interests, plans, are the road to happiness. Let’s not be passive. Passivity means that we give up. Taking matters into our own hands and acting makes us actors, not objects of action. Therefore, do not wait. Get to work today!

(8) Have a plan on yourself. Do you know what you want to do in a month, a year, in five years, and for the next 20? Do you know where you want to be then, what do you want to achieve? Maybe you want to be a beautiful woman? Maybe you want to be rich? Or maybe you see yourself as a director or the president of a successful company? No one in these plans and dreams can limit you. The plan on yourself, combined with its implementation, will guarantee you a sense of happiness, you will be a satisfied and fulfilled woman. And that’s what everyone is talking about. Remember, the first step brings you closer to achieving your goal. And it is worth starting, even from the smallest thing, because it will let you go further!

But that’s not all, you still need the below to be completely happy:

(9) Good relationships with people. Therefore, build and invest in relationships, take care of friends, surround yourself with people who will be good to you and from whom in difficult times you will always get support.

(10) Help. This is one of the most wonderful things you can do not only for others, but also for yourself (alone). Help others to fly, improve their mood, at the end of this help always comes back someday.

(11) Concentrate on good times and things, forget the bad memories.

(12) Look after yourself and your health. Your well-being affects your mood.

(13) Do not complain. Give yourself a break with complaining about the world and how bad everything is. Complaining worsens our mood, makes us see everything in black colors.

(14) Do not compare yourself with others. Give it a rest, in the end, each of us is different. Do not think that others are easier, better, etc. A lot of things depends only on you. Therefore, do not waste your time on unnecessary worrying, comparing, taking over others …

(15) Become the most important person in your life :-)!

And this is my recipe for happiness, but if you have other ways then please share with us!

I am waiting for your comments!